ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

 

T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Taşeron firma bünyesinde çalışıp 01.01.2018 tarih ve 3088 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilme talebinde bulunan personele 05-06-07 Mart 2018 tarihlerinde yapılan sınavlara ilişkin "Nihai Başarı Listesi" EK-1’de yayınlanmıştır.

Sınavda başarılı olanların;

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair EK-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair EK-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini,

Kimlik fotokopisini,

5 adet biyometrik fotoğrafını,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edecekleri emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını hak kazanma tarihini gösterir belgeyi,

Erkek adayların ayrıca daha önce Komisyon Başkanlığımıza teslim etmediyse askerlikle ilişiği bulunmadığına dair askerlik belgesini,

En geç 12 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza ibraz etmeleri gerekmektedir. Başarılı olanlar sulh sözleşmesi imzalamak üzere daha sonra Komisyon Başkanlığımızca çağrılacaktır.

Sınavda başarısız olanların, 08 Mart 2018 Perşembe gününden 12 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gerekçesini belirtmek suretiyle itirazlarını yazılı bir şekilde Komisyon Başkanlığımıza sunması gerekmektedir.
EKLER:

 

 

 

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 08/03/2018