ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ
NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından gerçekleştirilen sınavlar sonucunda, Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği unvanına ilişkin "Nihai Başarı Listesi" (EK-1) yayınlanmıştır.

Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza 20 adet Sözleşmeli Zabıt Kâtibi alımı yapılmak üzere verilen izne istinaden, başarı listesinde ismi bulunan ilk 20 adayın aşağıda belirtilen evrakları EN GEÇ 20 Ekim 2017 Cuma GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR Komisyonumuzda olacak şekilde elden teslim etmeleri (belgeleri APS ile göndereceklerin en geç 20 Ekim 2017 günü Komisyonumuzda olacak şekilde göndermeleri) gerekmektedir.

(Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16/son maddesi uyarınca: Kanunî bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.)

Adaylar sınav sonuçlarına ilân tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak Komisyonumuza itiraz edebilirler.

İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

  • Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
  • Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmayan adayların daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladıklarına dair belge aslı veya sınav birimince onaylı örneği ya da başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikası aslı veya sınav birimince onaylı örneği,
  • Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan (EK-2),
  • İki adet vesikalık fotoğraf,
  • Mal Bildirim Formu (EK-3),
  • Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği,

EKLER:

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 26/10/2016