Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İZMİR ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİBİ SÖZLÜ SINAVI NİHAİ SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
  04.08.2023

  T.C.

  İZMİR İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI

   

  SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİBİ SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE;

   

               Bakanlığımızca 20.04.2023 tarihinde ilan edilen 700 sözleşmeli icra kâtibi alımı ile ilgili olarak;

                 

       İZMİR Sözleşmeli İcra Kâtibi alımına ilişkin Sınav Kurulumuza toplam 51 adet sözleşmeli icra katibi için sınav izni verilmiş olup; Sınav Kurulumuzca  19 – 20 - 21/06/2023 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. (Sonuçlar aşağıda ilgili alandan sorgulanacaktır.)

       Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak; 07/08/2023 – 21/08/2023 (dahil) tarihleri arasında İzmir İcra Daireleri Başkanlığına bizzat teslim etmeleri veya şehir dışında ise İzmir İcra Daireleri Başkanlığına APS yoluyla adrese gönderim sağlamaları,

       Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin  32. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenler ile sınava girip başarılı olanların atanma şartlarını taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa bile iptal edileceği, ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamasının iptal edileceği,   

       Hakkından feragat edecek olan adayların feragat dilekçeleri ve kimlik fotokopilerini                                                                                            en geç 21/08/2023 gününden önce      Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile göndermeleri gerektiği,            

                  Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

                  İLAN OLUNUR.  04.08.2023

                  Sözleşmeli İcra Kâtibi Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

                  1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin (diploma veya mezun belgesi) İcra Daireleri Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan barkodlu mezun belgesi, (Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 1 adet öğrenim belge (diploma veya mezun belgesi) fotokopisini diplomayı veren okuldan aslı gibidir yaptırmaları ya da noter onaylı bir suretini göndermeleri gerekmektedir. e-devletten alınan barkodlu belgenin onaylatılmasına gerek olmayıp alt kısımdaki karekodun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.)

                  2- Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

                  3- Öğretim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası. (Eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, açık öğretim veya örgün adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) E-devletten alınan barkodlu transkript veya bilgisayar sertifikası geçerlidir.

                  4- Askerlik durumunu gösterir belge (Askerliğini yapmış olanlar terhis tarihlerin gösterir şekilde terhis belgesini sunmak zorunda olup, tecilli olanların e-devletten alacağı barkodlu askerlik durum belgesi geçerli olacaktır. Askerlikten muaf olanların muaf olduklarına ilişkin sağlık raporunun bir örneğini de sunmak zorundadırlar)

                  5- 2022 KPSS sonuç belgesi,

                  6- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

                  7- Evli olan adayların eşinin iş durumu bildirir beyan, (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

                  8- Mal Bildirim Formu, (formun birinci sayfasındaki kimlik bilgileri tüm adaylar tarafından doldurulacak olup ikinci sayfanın alt kısmına ad soyad yazılarak mavi kalem ile imzalanacaktır.) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

                  9- Sağlık Beyanı, (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

                  10- İki adet biometrik fotoğraf

                  11- 1 adet nüfus cüzdanı fotokpisi

  12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan, (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

                  NOTLAR:

                  1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin 1'er nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak alınacaktır.

                  2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin 1'er nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. e-devletten alınan barkodlu belgenin onaylatılmasına gerek olmayıp alt kısımdaki karekodun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

                  3- Evraklarını elden teslim edecek adayların İzmir İcra Daireleri Başkanlığına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise İzmir İcra Daireleri Başkanlığı (Adres: Çınarlı Mah. Ali Telli Sok. No: 2  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası D Blok Kat: 5 Konak / İZMİR adresine posta yapmaları gerekmektedir.

                  4- İzmir ve tüm ilçelerinde ikamet edenler evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

                  5-Tüm evraklarının imzalarını mavi kalem ile atmanız konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

  TC KİMLİK NO
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu